The Morality of Free Markets
fShare
0
Pin It

Kapitalistické přemlouvání vs. socialistický diktátekonomice...

Je tomu už skoro jedenáct let, kdy byla zbourána Berlínská zeď, avšak oblíbenost socialismu se dodnes nevytratila a stále má pár vûrných příznivců. Vûtšinou jde o skupinu lidí, kteří žijí v dotovaných bytech, mají zadarmo zdravotní pojištûní a vûří, že jim socialismus poskytuje více příležitostí k materiálním ziskům.

Čím to? Jednoduchá odpovûď: kapitalismus je brán jako sobecký systém, kde každý usiluje především o osobní úspûch, zatímco socialismus mnohým připadá více kolektivní, soustřeďující se také na jiné hodnoty než jenom materiální.

Výstižnû to vyjádřil americký ekonom Joseph Schumpeter, anti-socialista, citátem: "Socialismus chce dokázat nûco více, nejen poskytnout lidem stravu." Pochopitelnû, že všichni musí jíst aby přežili, ale jak pravil jeden učitel etiky, lidé potřebují k životu více než vodu a chléb.

Může jim to kapitalismus dát?

Myslitelé, kteří se zabývají problémy volného trhu, jsou toho názoru, že ano.

Není to přece jenom náhoda, že kapitalismus I liberalismus vyspûli ve stejnou dobu (v 18. a 19.století) a že původní snaha liberalismu byla podporovat vládu, která by respektovala lidská práva a svobodu. "Volný trh je jediný ekonomický systém poskytující svobodu volby," řekl David Kelley, výkonný ředitel institutu Objectvie Studies, který se zabývá studováním tvorby novelistky a filozofky Ayny Randy.

Kelley si myslí, že v socialistické společnosti je človûk vymezený "společností" nebo tûmi, kteří se činí jejími mluvčími. Vztahy mezi lidmi v socialistické společnosti jsou organizovány silou, která je k vedení lidí nezbytná a jakákoli osobní svoboda a potûšení je pouze na libosti "společnosti."

"Síla je zaručenû spíše fyzická než duševní. Jde o vyhrožování, ne o znalost," říká Kelley. Naproti tomu v kapitalistické společnosti je individualitû umožnûno dosahovat vlastních cílů. Ve svobodné společnosti spolu lidé vycházejí pouze dobrovolnû.

"Jediné společenské omezení, které souvisí s kapitalismem je to, že ti kteří vyžadují služby od jiných, musí nabízet na oplátku přimûřené hodnoty," dodává.

Když človûk v kapitalismu uskuteční transakci, musí s partnerem dosáhnout vzájemnû přijatelné dohody. Jestliže je jedna strana nespokojená, k transakci nedojde.

Na rozdíl od aristokratů a socialistických politiků podnikatelé nerozkazují, ale přesvûdčují. Obchodníci se snaží získat klienta, chtûjí, aby si zakoupil jejich zboží, banka chce, aby si u ní uložil peníze, potenciální partneři chtûjí, aby se k nim přidal a po dûlnících zamûstnavatel chce, aby pro nûho pracovali.

Bûhem mého pobytu v Kalifornii jsem byl zprvu zaskočen vûtou: "Mohu vám nûjak pomoci?" kterou mne vítali snad v každém obchodû. Zprvu jsem mûl pocit, že si mysleli, že nûco ukradnu. Jejich chování mi připomíná to, jak se mnou kdysi zacházeli na rakouských hranicích.

Tûžko by se to srovnávalo se způsoby v bývalém Československu, kdy policie místo hlídání zboží chránila arogantní a neschopné prodavače. Nebylo by se čemu divit, kdyby tehdy nûkterý klient na prodavače zaútočil, protože zboží bylo vskutku nekvalitní.

Nicménû, výše uvedená vítací vûta je v tržním hospodářství klíčovým bodem, což potvrzují i slova amerického ekonoma Donalda McCloskeyho: "Nejdříve si musíte se zákazníkem vybudovat určitý vztah, získat jeho důvûru, teprve potom ho můžete začít přesvûdčovat o kvalitû vašich služeb či zboží. Osobní kontakt je opravdu velmi důležitý."

Podle Roberta Sirica, prezidenta Acton Institute for the Study Religion and Liberty, je oním klíčovým bodem svoboda. Tvrdí, že uskutečnûní obchodu jinak není možné. "To, co dûláme z donucení, nemůže být efektivní. Účinná je pouze přirozená a svobodná volba."

Kritikové kapitalismu jsou toho názoru, že motivace zisku pouze podnûcuje obchodníky k převádûní penûz z jedné firmy do druhé v jejich prospûch, a tudíž kapitalismus neposkytuje motiv pro charitativní práci a vyvíjení osobnosti.

Skrblík nebo Ewing

Podnikatelé jsou odjakživa považováni za sobce a hamouny, kteří se nezajímají o okolí. Jako strýček Skrblík od Disneye či J.R. Ewingz Dallasu.

"Nevûřím, že kapitalismus zaručuje bezchybnou tržní ekonomiku, ale ze všech systémů je tomu nejblíže," říká Sirico. Porovnáme-li život před a po sametové revoluci, je jasné, že ani socialismus z lidí nevyhnal sobectví a chamtivost.

Paul Crag Roberts ve své knize Inside the Communist Economy (1990) poukazuje na životní styl členů tehdejší vlády vlastnících limuzíny a šoféry, velké vily s bazénem, služebnictvo,kuchaře a spíže s nejlepším jídlem a vínem. V tu samou dobu mûli obyčejní lidé problémy sehnat základní zboží.

Museli stát hodinové fronty na chléb, cukr,kapustu či mléko a když sehnali mýdlo, prací prostředky, šampón a zubní pastu, byl to opravdu úspûch.

Bohatí lidé v kapitalistických zemích dosáhli svého úspûchu a postavení tvrdou prací, ale elita Československa svého blahobytu dosáhla triky a podvody. Až na pár zastánců kapitalismu se málokdo odvážil proti tomu systému bojovat. Ayn Rand patří mezi ty, kteří svůj postoj prosadili psaním.

Moc egoismu

Základem její morálky je egoismus, dokonce tak pojmenovala i svou knihu, Moc egoismu. Z tohoto románu každý pochopí, že nemá na mysli sobectví v bûžném slova smyslu.

Ayn je I autorka románu The Fountainhead. Je to příbûh architekta Howarda Roarka, který bojuje o úspûch a uznání, aniž by se podřizoval kritice či kopíroval konkurenci. Pevnû vûří ve své umûlecké cítûní a nenechá se ovlivňovat.

Zpočátku navrhuje pouze malé a nevýnosné projekty, ale dûlá to, čemu vûří a co ho baví. Kdyby postupoval podle rad okolí, dosáhl by úspûchu mnohem dříve, ale pro Howarda znamenala čest mnohem více než bohatství. Jinými slovy, Roark odmítal prodávat výrobek, kterému sám nevûřil. Bez ohledu na možný výdûlek. Zkrátka, lze úspûšnû podnikat a motivace nemusí být pouze finanční, lze získat I hodnoty emocionální.

Ayn neuznává názor, že existuje morální povinnost dobročinnosti, stejnû tak, jako sobectví nemůže být dobročinné. Naprosto s ní souhlasím. Je to přece přirozené, brát ohledy na jiné, sympatizovat s jejich neštûstím a pomoci, jak je v našich silách. Není to naše povinnost, ale pomáháme.

Šetrnost kapitalismu

Kapitalistické zemû mají nespočet organizací, prostřednictvím kterých můžete poskytnout pomoc neznámým lidem. Dříve se pomáhalo pouze načerno a vûtšinou jen v určitém okruhu lidí, oficiálnû nesmûla existovat žádná charitativní organizace. Nyní je to však jinak. Kapitalismus podnûcuje obyvatelstvo k investivci kapitálu a oni pak mohou získat výnosy z této investice. Pokud nejsou peníze řádnû uloženy nebo investovány, lidé mají tendenci všechno utratit, aby o to nepřišli.

Nic nového Minimálnû od dob Charlese Dickense byli podnikatelé charkterizovánij jako lidé žijící podle šablony. Avšak zastánci volného trhu s tímto výrokem nesouhlasí.

Tvrdí, že podnikání není opakování jedné rutiny dokola, ale hledání nûčeho nového a v tom tkví jeho úspûšnost. Studenti kapitalismu se domnívají, že dobří podnikatelé hledají nové způsoby, jak co nejlépe uspokojit klienta, novými produkty či technologií. "Podnikání je velmi kreativní činnost, stejnû tak,jako psaní románu nebo vytesávání sochy," říká Kelley.

"Potřebujete k tomu jak představivost a kuráž tak odolnost vůči konkurenci," dodává. Produktivita je úmûrná nejen tvůrčí aktivitû, ale i schopnosti nápad realizovat.

Byl bych nesmírnû potûšen, kdybyste se teď všichni zamysleli nad reklamním billboardem od firmy Phillips, kde se píše "Let's Make Things Better." (Proč to všechno ještû nevylepšit?) Nechte vašich hádek, překonejte strach a žárlivost, to všechno vás jen brzdí. Buďte smûlí a rozumní a pak bude Česká republika s respektem uznávaná a vy na to budete moci být pyšní.

Nechcete přece pořád zapadat do východního bloku znovuzrozených.

Takže do toho!

Sounds like... Issue 02
Keith Kirchner Sounds like... music reviews from the pages of Think Magazine

Sweet beats and sour notes... music reviews from the pages of Think Magazine.

Too much to see and do: Bargain shopping in Singap...
Laura Senior Singapore Little India Street (Photo: Julajp CC)

Not too many years ago, I would have been chilling in the area now known as Albert Street, enjoying  [ ... ]

The Best Place to Live in the Czech Republic: Brno
Colin M Adams Transportation in Brno

Considering a move to the Czech republic? You wouldn't be the first or last person tempted by b [ ... ]

Cuba: The Land for Lovers
Glen Emery Cuba: The Land for Lovers

Cuba, a small island country, has many interesting historical claims to fame.

Karma Violations: How to Tell When Someone Is Lyin...
Craig Harper The Tell: Trump smiles when he knows he is lying. Jewel Samad/AFP/Getty Images

Some researchers suggest that the average person lies three times every ten minutes in conversation [ ... ]

Nine Kremlin myths to justify the annexation of Cr...
Think Magazine

It is the mantra of Russian propaganda that Crimea legally and peacefully "separated" from the Ukrai [ ... ]

Visiting Prague? Some tips for tourists...
Katerina Barton A street car named Desire  © Daran Kandasamy (CC)

Learning a few dos and don'ts can improve your stay in Prague

Cattle Mutilations; Satanist Cult or Coyotes with ...
Karl Rotstan Cattle Mutilations; Satanist Cult or Coyotes with Laser Scalpels?

An internet search on the subject twenty years ago would find you only about nine links on the topic [ ... ]

Read more...

ThinkTV

ThinkTV

Back when the IMF/WB came to Prague, we created a two part programme for TV3. Check it out here.

Name Day/Svatek

Yesterday : Anna Today : Věroslav Tomorrow : Viktor After tomorrow : Marta

TICHÁ DOHODA - Válcovna vkusu s.r.o.
Tomas Otradovec TICHÁ DOHODA - Válcovna vkusu s.r.o.

Tichá dohoda. To je téma samo pro sebe. Pro někoho ojedinělá skupina snažící se jít s dobou [ ... ]

Jak to chodí v tržní ekonomice
Charles Oliver The Morality of Free Markets

Kapitalistické přemlouvání vs. socialistický diktátekonomice...

Vetřelci z vlastní planety
Alan Turing Vetřelci z vlastní planety

Představte si, že se díváte na zrychlený film.

Magicka Muzika Roniho Size uchvatila Celý svet.
Tom Constabile Roni Size

Junglový mág, Roni Size, hovoří o slučování hudby s Tomem Constabilem.

U.N.K.L.E. - U.N.K.L.E.
Keith Kirchner U.N.K.L.E. - U.N.K.L.E.

Tolik vychvalovaná spolupráce Jamese Lavelleho, DJ Shadow a týmu nejpopulárnějších alternativ [ ... ]

GUCCI: Současnost i minulost fenomenální značky...
Jan GUCCI: Současnost i minulost fenomenální značky

Dnes je Gucci módním pojmem, velmi úspěšnou a známou firmou, tě&# [ ... ]

Americký DJ v Praze: Tim Otis
Petra Carter Tim Otis (foto: Radio 1)

Čekala jsem kluka s walkmenem, velkou kšiltovkou a v puse americkou žvýka [ ... ]

Deset důvodů proč vstoupit do NATO
Christopher Lord nato tanka

1. Abychom zabili cizince 2. Abychom utráceli více peněz na zbraně  [ ... ]

Ostatní články

  "Since 1996 Think Magazine has been a catalogue of trendiness masquerading as deep thought, featuring investigative journalism and popular news and as a sociological resource for music, art, fashion, subcultures and the occasional crazy conspiracy theory..." (In Czech & English)

Be interesting. Think.