Welcome to Think Magazine!

Pin It

Je čas jara a veselí, čas kdy plody přírody ukazují světu své nevyzpytatelné, okouzlující barevné moře krás. Čas kdy krajem zní ptačí hlas a vůně květů svádí duše lidské k pošetilostem a uvolnění.

Ovšem ani všemocné jaro nemá tu sílu změnit lidské činy. Takové činy, jenž jsou nesprávné a destruktivní a tudíž neplodí nic dobrého.

Existuje nespočetně mnoho věcí, které ovlivňují jedince i celá společenství a je na každém z nás, jak se jimi necháme ovlivňovat a jak budeme čelit negativním vlivům chaotického a globalizujícího světa. Jedním z mnoha negativních vlivů se pro člověka stala droga.

Význam tohoto nevinného slova (převzatého z arabštiny) popisuje jedna z definic:

surovina rostlinného nebo živočišného původu používaná k přípravě léků. Kéž by se tato knižní definice tolik nelišila od někdy tak smutné reality! Je zajímavé, že v minulých kulturách byly velmi striktní zákony určující, kdo a kdy smí tyto (upravené) látky užívat a pokud zákon nebyl respektován, viník byl nemilosrdně potrestán.

Člověk, na kterého se sankce nevztahovaly, byl zpravidla šaman (tunguzsky - v prvobytné společnosti kouzelník, léčitel, posléze první privilegovaný vykonavatel kultu v rozkládající se rodové společnosti, jedna z nejdůležitějších postav rodové aristokracie).

Již tito lidé znali velké nebezpečí a nevyzpytatelnost drog, a proto je nebrali z nudy či zoufalství, jak je tomu v mnoha případech dnes, ale pro různé spirituální nebo jiné konkrétní účely.

Podívejme se na problém zneužívání drog z pohledu našich zákonů: (historie právní úpravy nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek.)

Rok 1938: opiový zákon byl první komplexní normou, umožňující trestněprávní postih zneužívání drog. Tento zákon stanovil jako trestný čin výrobu, přípravu, zpracování, přepracování a přechovávání některých omamných látek a za obchod s nimi.

Rok 1923: je zajímavé, že již v době prvorepublikové byl zákon, který sice postihoval výrobu, dovoz, prodej, rozdělování, používání a vývoz zpracovaného opia, ale porušení těchto zákonů byl pouhý přestupek a případ se tudíž ani nedostal k soudu.

1950: zákon z této doby se již podobá dnešním zákonům. Trestným byl ten, kdo bez povolení vyrobil, dovezl, vyvezl, jinému opatřil nebo přechovával omamné prostředky nebo jedy. Mohl být uložen trest odnětí svobody až na 5let a trest peněžní.

1961: byla rozšířena škála trestů a zákon již umožňoval postih za přechovávání omamných látek pro vlastní potřebu a platil beze změny až do počátku 90.let.

1990: zde se poprvé objevuje výraz psychotropní látka.' Po pádu komunismu byla do právního řádu zařazena mezinárodní úmluva o psychotropních látkách, která odstraňovala trestní postih přechovávání pro sebe a jako trestný čin postihovala přechovávání omamné, psychotropní látky či jedu pro jiného. Byl také zaveden nový trestný čin - šíření toxikománie, který platí dodnes a praví: ten, kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu nebo ho v tom podporuje, může být odsouzen až na tři roky vězení.

Na 1 až 5 let vězení může být odsouzen ten, kdo spáchá trestný čin šíření toxikománie vůči osobě mladší 18 let. (Návykovou látkou se rozumí omamné, psychotropní a ostatní látky, které mohou nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací či rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování.)

Obrovské spory vyvolala skutečnost, že zákon ponechal na libovůli rozhodujícím orgánům (policie, státní zástupce, soudce), co je množství větší než malé. V zásadě lze toto "množství" chápat jednak jako vyjádření hmotnosti látky (v přepočtu na její čistotu, t.j. 100% formu) nebo jejího účinku na psychiku a celkový zdravotní stav člověka.

Další možností, jak vymezit množství drogy, je individuální přístup podle konkrétních okolností případu a osoby pachatele.(posuzuje se také stupeňzávislosti držitele drogy, nutné znalecké posudky z oboru toxikologie a psychiatrie).

Rok 1998: Tento zákon rozšířil a zpřísnil trestnost zneužívání drog. Především zavedl trestnost držení drogy pro vlastní potřebu. Právě zde hraje velkou roli tento podivuhodný slovní obrat 'množství větší než malé,' neboť jedná-li se o člověka, který potřebuje návykovou látku natolik, že jeho život je ohrožen případnou (náhlou) abstinencí, zákon připouští právě toto malé množství, které je v případě těchto nemocných lidí nezbytnou nutností k jejich momentálnímu přežití. (Drogové závislosti se uživatel musí zbavovat postupně pod lékařským dohledem a s pomocí odborníků, neboť odvykání často doprovází stavy nepředstavitelných fyzických bolestí a psychických muk.)

Doufám, že Vás, milý čtenáři, tento proud informací z oblasti právní příliš nevyčerpal, ale domnívám se, že vzhledem k aktuálnosti tohoto problému není rozhodně na škodu, seznámit se se samotným obsahem českého zákona. Neboť,jak jsem jednou slyšela, kritika není možná bez porozumění kritizovaného tématu.

Z té opačné strany, aneb Pán tvorstva, jemuž nadvládou se stala droga.

Tvrdá droga: heroin. Deset injekcí vytvoří kompletní návyk. Můžete si přečíst přímo od člověka, který v tom jel, jaké to je, když přijde...

"Rok jsem se nekoupal ani si neměnil šaty a jen si každou hodinu vrážel jehlu do šlachovitého zeleného strnulého masa konečné závislosti... Dokázal jsem se 8 hodin dívat na špičku své levé boty.K činnosti jsem se vyburcoval pouze, když docházely přesýpací hodiny drogy. Střeva jsou plná usedlých srůstů, což vyžaduje zákrok vykrajovačem jablek, nebo jeho chirurgickým ekvivalentem."

V pražských ulicích potkávám tváře mladých lidí, kteří jen tak zbůhdarma mrhají časem svého bytí. Jejich oči mě vždy připomenou, jak absurdní je svět velkoměsta a civilizace. Tak pro sebe si říkám: vy nemáte co polehávat v pasážích metra. Máte kopat do míče někde na fotbalovém hřišti, cvrnkat kuličky a rozbíjet prakem okna!"

Malá úvaha na závěr: Nemůžeme i my býti jednou z mnoha příčin, proč člověk začne padat do černé lživé klamoucí a scestné propasti, nežli začne žít jen pouhou iluzí?

Neboť otázkou zůstávájedna věc, kdyby měl každý z nás vytříbeno mravní, pozitivní myšlení a zároveňpřirozené estetické cítění a kdyby neexistovala chamtivost, předsudky, slepota a ignorance Pánů tvorstva, nesestávala by naše společnost z mnoha zdravých jedinců?

Ale je čas jara, doufejme, že nás poctí svou návštěvou ještě mnohokrát...


- Ilustrace Lee Cox

Name Day/Svatek

Yesterday : Cecílie Today : Klement Tomorrow : Emílie After tomorrow : Kateřina

Chceme znát...!?
Hany Ševčíková

Mám ráda takový ty sobce, co si berou do úst Hesseho a interpretací jeho slov pronáše [ ... ]

Přečtěte si více
S hou$e music do dalšího tisíciletí
Spejbl Illustrace: Mario Torero

House party je jedním z hlavních druhů zábavy mladých lidí a konečně u  [ ... ]

Přečtěte si více
Co takhle dát si Salsu?
Hany Ševčíková Zakladatelka a lektorka taneční školy Salsa-Dance, Martina Anton

Martina Anton začala tancovat před dvacet tři roky, bez jakékoli dřívější taneční průpra [ ... ]

Přečtěte si více
Transvestita kabaret
Saša Dokiç Transvestita kabaret

Když se ptali Iggy Popa, jestli někdy spal s mužským, odpověděl: "Cel& [ ... ]

Přečtěte si více
Populární anomálie Marilyn Manson
Ondřej Formánek Marilyn Manson

Bylo to někdy na přelomu let 1989 a 1990, když se Brian Warner, toho času red [ ... ]

Přečtěte si více
Jsme sami? Nemluví na nás? Neposlouchají nás?
Jeffree Benet Jsme sami? Nemluví na nás? Neposlouchají nás?

The Search for Extraterrestrial Intelligence (Pátrání po mimozemské civilizaci) je hledáním,  [ ... ]

Přečtěte si více
Všechno, co jste kdy chtěli vědět o drogách, ale b...
Pavla Koška drogy

Drogovou scénu každý chápe poněkud jinak.

Přečtěte si více
Pětka otázky s DJem Electromajkem
Joe Bodia DJ Electromajk

Tento otevřený člověk ušel za uplynulé roky dlouhou cestu, aby se stal jedním z nejpopulárn [ ... ]

Přečtěte si více
Ostatní články

  "Since 1996 Think Magazine has been a catalogue of trendiness masquerading as deep thought, featuring investigative journalism and popular news and as a sociological resource for music, art, fashion, subcultures and the occasional crazy conspiracy theory..." (In Czech & English)

Be interesting. Think.