MŮŽETE TĚŽE UŽITOVAT ČTENÍ TOTO >>
Sexuální revoluce - Úvod do seriálu Sexualita jako projev ducha... ...

chytré drogy
Pin It

Chytré drogy jsou všude. Živel se o nich rozepsal, Time je má na obálce a CNN přináší zprávy o posledních poznatcích. A ještě ke všemu, váš nový oblíbený rave časopis vás naučí, jak je užívat. Noříte se hlouběji...

Proč "chytré", anebo proč vůbec "drogy".

Pro začátečníky zde mám několik informací: Některé léky jsou naz vány chytrými drogami pro svou schopnost zv šit mozkovou činnost, ne že by byly geneticky inteligentní, nebo snad nanorobotické. Chytré drogy nejsou nikterak návykové (rozhodně ne fyzicky), některé z těchto látek nejsou dokonce ani farmaka.

Ten, kdo vymyslel tento termín byl nejspíš na tvrd ch tzv. hloupých drogách, protože tento název je pro nás asi tak informativní, jako dopravní značka pro rodilého bojovníka Zulu.

Lepší v raz pro chemikálie podporují mozkovou činnost je nootropické (z řečtiny "působící na mysl"), ale vzhledem k tomu, že se to špatně píše i pamatuje, nezbývá nám než zůstat u "chytrých" drog.

Za "chytré" bývá označováno mnoho drog, skutečný počet takových látek je v současnosti více než padesát.

Mnohé z těchto farmaceutik byly původně užívány k léčbě chorob, jako je demence, nebo také k úplně odlišným záležitostem, než je povzbuzování mozkové činnosti, jako je třeba k ovládání močového měchýře. Přestože studie o těchto drogách a jejich účincích jsou dostupné již více než deset let, není jejich užívání mezi zdravými lidmi příliš rozšířeno.

Nekte í průkopníci v této oblasti, jako Dukr Pearson a Sandy Shaw, začínali propagovat povzbuzující drogy již v sedmdesátých létech, jezdit se svým naklaìakem však začali až v pozdních létech osmdesátých.

Dříve, než byli publikovány čtyři populární knihy o této problematice, zájem vědců se zvýšil a počet dodavatelů překročil tucet. A naklaìák mí í stále kupředu: autoři Chytrých drog II předpovídají, že tyto látky vydělají v devadesátých létech biliony dolarů.

Tento článek vám pomůže prokousat se mystifikacemi, které jsou kolem tohoto velice mladého odvětví roztru ovány a provede vás riziky, která s počátkem užívání povzbuzujících látek souvisí. Konec konců, kdo by nechtěl myslet, cítit se a pamatovat si lépe, a to vše jen za cenu několika korun.

Velmi krátký úvod k vašemu mozku

Chytré drogy mohou na vá mozek působit t emi základními způsoby: snižují možnost poruch, obnovují některá dřívější poškození, nebo zvyšují mozkové funkce nad obvyklou úroveň. Lidský nervový systém se zhoršuje vlivem přirozeného stárnutí, někdy také vlivem pití a kouření. Toto poškozování je obvykle způsobeno oxidačním procesem, který ničí mozkové buňky a vytvá í volné radikály, které způsobují v mozku další škody.

Přestože mozkové buňky nelze obvykle obnovovat, je to možné, jsou-li deaktivovány volné radikály a jsou-li odstraněna jiná poškození (jako je oízká úroveň elektrického proudu přenášejícího chemické látky v mozku). Toho lze dosáhnout pomocí chytrých drog a některých dalších látek, jako jsou třeba vitamíny.

Je také možné zlepřením přirozených vlastností mozku pomocí povzbuzujících látek umožnit vytvá ení nových vazeb. Neurony (mozkové buňky) jsou po tisících pospojovány s ostatními neurony, které tak spolu tvo í obrovskou nervovou síť. Více propojení usnadňuje vyslaní informace z jednoho neuronu do jiného, takže mozek pracuje lépe.

Užíváním chytrých drog můžeme mozku usnadnit vytvá ení těchto spojení. Tyto drogy mohou také díky vyššímu p ísunu kyslíku do mozku, nebo pomocí zvýšení úrovně přenosu chemikálií, které přepravuje elektrick signál z jednoho neuronu do jiného, posílit některé mentální funkce.

Celkový pohled neurochemije na tuto problematiku je daleko ucelenější, než tento, který je pojat tak vědecky, jako cel tento článek. Takže, chcete-li získat více informací o tom jak mozek pracuje a co přesně chytré drogy dělají, zkuste si přečíst základní poznatky od Braina Boostersa, nebo kvalitní knihu o neurochemii obsahující hlub í vysvětlení.

Velká debata o chytrých drogách

Je skutečnýě šíleně ohromující, dozvědět se jak moc je mozek pod vlivem chytrých látek aktivní, avšak co to všechno znamená ve skutečnýosti? Budete schopni naučit se nazpaměť úplnou diskografii Rolling Stones za 20 sekund, nebo počítat třetí odmocniny z hlavy?

Ne, nebudete. I když zdokonalování paměti může být v některých případech značné, skutečnýost není obvykle zdaleka tak skvělá. Lidé popisují účinky rozmanit mi způsoby, od: "Změnilo to můj život" až po "Byl jsem z toho tak vesele zhulenej", ne všechny účinky jsou však vědecky podloženy. Přestože účinky neurochemikálii a chytrých drog jsou prozatím odsouhlaseny, vědci se dosud neshodli na tom, jak skutečnýě na zdravé lidi působí.

Mnohé testy byli uskutečnýěny na zvířatech a na pacientech s mentální disfunkcí (většinou trpících demencí, nebo parkinsonovou chorobou), studie se zdravími lidmi však také existují. Například pokusyna lidech středního věku prokázali po čtyřech týdnech užívání piracetamu zlepření mentálních funkcí. Studie prokazující příznivé účinky ostatních drog na zdravé lidi také existují.

Mnozí lékaři a vědci jsou však stále ochotni tvrdit, že jsou to všechno podvrhy, a snižují tak důvěru lidí rozhodných pro samoléčbu těmito látkami. Uvědomíme-li si, že Země byla i placka, a že i vědci dělají chyby, a bereme-li v potaz jejich předpokládané účinky, tak při tom jak jsou levné není vůbec špatný nápad některou zýnich vyzkoušet.

Jaké jsou zde mozek posilující látky?

Chytré drogy se skládají ze t í základních částí: z léků, chemick ch látek a bylin. Někdo by si mohl myslet, že toto definovat je tak snadné, jako rozeznat aspirín od párku v rohlíku, ve skutečnýosti tomu tak není.

Mnoho látek je klasifikováno jako drogy, protože jsou velmi silné a účinné, avšak v různých kulturách je rozdíl mezi léky (obvykle syntetické) a bylinami (přírodní) značně mlhavý. Žádná z těchto látek pro vás nemůže mít žádný v znam, neznáte-li účinky, přesné dávkování a všechna rizika s těmito produkty spojená.

Pokud toto všechno znáte, můžete klidně a v bezpečí některou z těchto substancí pokládat za svou. Je vhodné před započetím samoléčby nav tívit lékaře, i přesto, že ti s otevšenou myslí a věci znalí se jen těžko hledají.

smart drugssmart drugs"Chytré drogy"

Piracetam (Avigilen, Cerebroforte, Cerebrospan, Cetam, Dinagen, Encefaluf, Encetrop, Euvifor, Gabacet, Genogris, Meo Puren, Nootron, Nootropil, Normabrain, Norzetam, Novocetam, |irrozil, Psycoton, Stimukortex a UCB 6215)

Mimo spojené státy je pravděpodobně nejběžnější povzbuzující droga Piracetam, nejspíš proto, že se nejedná o žádnou novinku, lze jej užívat mnoha způsoby a je poměrně levný. Je užíván k léčbě některých nemocí, jako je alkoholismus, demence a srdeční arytmie, může však také zdokonalovat paměť a vnímavostři u zdravých lidí. Bývá považován za látku zvyšující tok informací mezi levou a pravou hemisférou, tudíž napomáhá řešit kreativní úkoly.

Je prodáván v pilulkách i doporučená účinná dávka je 2400 až 4800 mg ve třech dávkách (Chytré drogy & Látky, str. 43), i když některé prameny uvádějí malé dávky mezi 800 až 2400 mg (Brain Booster, str. 97). Nejsou známy závažné vedlejší účinky, nespavost, zvracení a žaludeční nevolnosti se mohou vyskytovat.

Jako u ostatních chytrých drog je nejlepší vyzkoušet si, a najít dávku pro vás nejlepší, je však důležité míti na paměti, že drogy jsou jedy (o piracetamu není známo, že byl jedovat, takže se jím z ejmě nelze předávkovat) Piracetam vyvolává účinky vzájemně působící s DMAE, centroponoxinem, cholinem a hyderginem, což znamená, že účinky piracetamu jsou zesíleny požitím některé z těchto drog. Piracetam je v mnoha zemích pouze na léka sk předpis, často jej však lze získat prostřednictvím po ty.

Hydergin (Circanol, Coristin, D-Ergotox forte, L.U.T., Dacoren Deapril-ST, Decme, Decril, Defluina, DHE, DHET, Dihydroergotoxin, Dolcion, Enirant, Ergodesit, Ergohydrin, ergoloid, Ergoplus, Insibrin, Nehydrin, Novofluen, Orphol, Progerit, Redergin, Simactil, Sponsin, Trigot a Unergol)

Další dobře známou chytrou drogou je Hydergin, který je užíván k léčbě senility. Zde také předpokládáme zvýšení inteligence, zlepření paměti a preventivní působení na mozkové funkce. Mimo to je schopen napravovat některá poškození, vzniklá vlivem voln radikálů. Za jeho nejsilnější účinek je pokládána schopnost napravovat poškození mozku, vzniklá vlivem nedostatku kyslíku a proto je užíván při první pomoci v případě infarktu.

Známé vedlejší účinky jsou závratě, zvracení a bolesti hlavy, hydergin je fakticky nejedovat. Riziko výskytu nežádoucích účinků hrozí v případě předávkování a u lidi trpících psychózou. Účinná dávka je mezi 3 až 9 mg, i když dávka vyšší než 12 mg byla vyzkouřena na zdravém člověku bez vedlejších účinků.

Pilulky hyderginu obsahují obvykle 1 až 5 mg. Je upozorňováno na to, že by denní dávka měla být rozdělena na tři rovnoměrné části, účinky se neprojeví dříve, než za několik měsíců užívání (s v jimkou užívání vysok ch dávek). Právní status hydegrinu je obdobný jako u piracetamu.

Vasopresin (Diapid, LVP, Lypresin, Postacton, Syntopresin, Adiuretin, SD, DAV Ritter, DDAVP, Desmopressin, Desmospray, Minirin a AVP)

Další droga na vydávaná na recept se jmenuje diapid (často naz vána jako vasopressin), je dobře známa pro své nootropické účinky. Diapid je mozkový hormon, který se přirozeně vyskytuje ve vašem těle, kde napomáhá při přijímání nových informací. Bývá užíván k léčbě diabetiků, protože je schopen ovládat potřebu močit. Také bývá užíván k léčbě některých poškození paměti. Vasopressin je užíván ve formě nosních kapek, 2 až 4 kapky třikrát denně.

Účinky jsou okamžité a velice v razné, pocit jasné hlavy a zvýšení pozornosti patří mezi předpokládané účinky. Obvykle je prodáván ve dvanácti mililitrov ch lahvičkách a je-li užíván nepřetržitě, dochází velice rychle. Nepřetržité užívání také není doporučováno, protože by mohlo způsobovat bolest hlavy, podráždění nosu, nebo žaludeční křeče. Lidé s vysok m krevním tlakem, nebo kardiovaskulárňími problémy by měli postupovat dle upozornění (nerozumíte-li mu, obraťtě se nejdříve na lékaře).

Po tom všem bychom mohli říct, že vasopressin je bezpečná droga, což skutečnýě je. Měli bychom však mít na paměti, že nežádoucí účinky mohou vykazovat v ojedinělích případech i mléko, nebo přenice, ačkoliv mnoho lidí v Evropě je konzumuje denně. Vasopressin je droga na předpis a je dostupná v mnoha zemích.

Centrophenoxine (Lucidril)

Centrophenoxine je znám pro své stárnutí zpomalující účinky (u laboratorních zvířat zvyšuje délku života o 30%) a pro své inteligenci posilující účinky. Jde o buněk prostý, čistý produkt zvaný liposfucin, který působí preventivně na běžné funkce neuronů. Po požití (obvykle jako pilulka) odstraní DMAE ve vaší krvi. Účinky těchto drog b vají považovány za velmi podobné.

Doporučená denní dávka je něco mezi 1000 a 3000 mg, dostaví-li se nežádoucí účinky (podrážděnost, ztuhlost svalů, nebo bolesti hlavy), měly by se dávky zredukovat. Kojící matky by Centrophenoxin užívat neměli (Chytré drogy & látky, str.77), nakolik je pro děti bezpečn není přesně určeno.

Ačkoliv není Centrophenoxin ve spojených státech prodáván, DMAE je často dostupný v prodejnách zdravé v živy a v lékárnách (více informací v odstavci DMAE). V Evropě je Centrophenoxin vydáván na předpis a DMAE je zde málo rozšířen.

DMAE (Dimethylaminoethanol)

V Evropě je jako droga znám také pod názvem Deanol-Riker, ve spojených státech je velice rozšířen jako v živná látka. DMAE zlepšuje paměť, inteligenci, dodává energii a schopnost učenlivosti, prodlužuje délku života a je tě zlepšuje náladu. Tyto účinky se obvykle začnou projevovat do půl hodiny po požití (dříve, požijete-li látku v tekutém stavu) a přetrvávají několik hodin.

Nepříznivá kontraindikace nastává zřídka, mezi vedlejší účinky však patří pnutí ve svalech, nebo zvýšený krevní tlak. Předávkování může způsobit nespavost, nebo otupělost, proto je tedy lepší začínat s menšími dávkami. Doporučená dávka je 300 až 1000 mg denně ve dvou dávkách (obvykle ráno a odpoledne). Určování přesné dávky je prosté: začněte s malou dávkou, kterou postupně zvyšujte, dokud nezpozorujete zlepření.

Je důležité upozornit, že DMAE může způsobovat v případě předávkování opak požadovaných účinků (otupělost). Tady záleží na vás, zdali půjde o drogu povzbuzující, nebo otupující. Obvyklá mylná představa o DMAE je, že působí jako kofein, avšak není tomu tak. DMAE nezpůsobuje nervozitu, ani depresi a je mnohem bezpečnější a celkově lepší stimulant, než káva.

"Povzbuzujíci látky"

Antioxidanty

Patří sem několik vitamínů, které jsou klasifikovány jako antioxidanty, jmenovitě vitamín E, C a A (beta karoten). Doporučované dávky se velice liší, existují však přibližná doporučení dávek: ve vodě rozpustný vitamín E (100-500 IU denně), vitamín C (200-500 mg denně) a beta karoten (25 000-30 000 IU denně). Upozorňuji, že vitamín A je v případě předávkování, i když ne smrtelně, jedovat, avšak požívání beta karotenu jako náhražky, (který si vaše tělo na vitamín A přemění) doporučuji. Těhotné ženy by neměli vitamín A (ani beta karoten) užívat, není-li předepsán lékařem. Všechny tyto látky by měli být snadno dostupné u vašeho lékárníka.

Vitamíny B

Je zde dvanáct různých vitamínů B, zýnich čtyři mohou působit příznivými účinky na nervovou soustavu. Thiamin (Vitamín B1) bývá také považován za antioxidant, jeho doporučená dávka je mezi 25 až 150 mg denně, i když některé prameny hovo í o dávkách vyšších než 1000 mg (Smart Drugs & Nutrients, str. 131) .

Niacin, kyselina nikotinová (B3), pomáhá zlepšit paměť a bojovat proti stresu. Doporučená dávka je 200 mg denně 100 společně s antacida (zařízení pro neutralizaci kyseliny, např. hydrogenuhličitan sodný). Dávky vyšší než 50 mg může zpočátku dělal pro zarudnutí a pocit proplachování v hlavě. Někteří lidé také hlášeny jako nežádoucí účinek svést. Tyto příznaky by však měla zmizet v nepřetržitém provozu.

Pyridoxin (B6) byl vyroben pomáhá mozku neurotransmiterů, které jsou důležité pro správnou funkci mozku. Bylo také prokázáno, že zvyšuje životnost a snižuje stres. Doporučená dávka je 500-100mg denně. Dávky vyšší než 125mg může být neurotoxický při dlouhodobém užívání a měli byste se jim vyhnout. B6 je jeden z těch čtyř vitamínu B, který je znám jako toxicky.

Cyanokobalamin (B12) je užitečné v boji proti únavě a pomáhá při uvolňování energie z potravy. Zároveň se ukázalo zvýšení schopnost učení u laboratorních zvířat. Denní dávka 100-200 mg se doporučuje spolu s 400 mg kyseliny folicitove. Nejlepší je použít všechny tyto vitamíny, jako B-komplex, kde jeden druh příjmů nezpůsobí nedostatek vitaminu B-typu jinému. K dostání v lékárnách.

Cholin a lecitin

Lecitin a cholin jsou prekurzory acetylcholinu (acetylcholin se pohybuje v těle), který přenáší elektrické impulsy do mozku. Ukázalo se, že v normálních lidí zlepšuje krátkodobou paměť. Obě tyto živiny nabízejí v zásadě stejný účinek, ale může být dosaženo pomocí menších dávek cholinu, lecitinu, protože všechny nepretvari v acetylcholinu.

Doporučená dávka je 3 gramy cholinu čtyřikrát denně (což znamená 12 gramů denně), a trochu víc lecitinu ve dvou dávkách. Obě by měly být použity při podávání vysokých dávek vitaminu B5 odst (1 gram na dávce), který pomáhá převést na acetylcholinu. Cholin může způsobit rybí zápach (který není nebezpečný, pokud jste právě v kritickém okamžiku svého partnerského vztahu).

Můžete se lze vyhnout tím, že jí jogurt. Ve velkých dávkách může vyvolat průjem, což je jasný náznak snížení dávky. Oba je možné zakoupit v obchodech se zdravou výživou v tekuté formě nebo kapsle. Měly by být uchovávány v chladničce nebo ve vzduchotěsné nádobě.

Aminokyseliny

Ačkoli aminokyseliny je použití aminokyselin obvykle přisuzovány kulturisty, některé aminokyseliny také obecně známé jako "chytrých" látek. Nezbytné pro výstavbu neurotransmiterů v mozku.

Malé množství aminokyselin v potravě může vést k únavě a nedostatku koncentrace. Jejich dostatečné zásobování by měly být sledovány, a to zejména pokud je vegetariánská s velmi nízkým obsahem tuku příjmu (dieta s nízkým obsahem tuku někdy postrádá proteiny).

Fenylalanin je nejobvyklejší z kyselin, které podporují činnost mozku, pomáhá v boji proti stresu a může zvednout náladu a pozornost. Sloučeninu zvanou DL-fenylalanin užívat denně v dávce 1000 a 1500 mg by měla být dostatečná, spojené s užíváním 50 mg vitamínu B a půl gramů vitamínu C.

Fenylalaninu je nejlepší využití půstem, protože soutěž s proteiny, jeden nejprve dostává do krve do mozku. Ale jedno varování: pokud jste psychotické nebo užíváte léky k prevenci monoaminxidazy (jako Deprenyl), neměli byste mít fenylalanin.

Od konkurence se tryptofanu a fenylalanin (protein) na cestě do mozku, by tyto látky neměly být užívány současně. Je-li obsazeno fenylalaninu tryptofanu proniknout do krve do mozku, můžete skončit s nižší hladiny serotoninu, který v těžkých případech může vést k depresi a agrese.

Mezi potraviny bohaté na L-tryptofan, jsou tvaroh, mléko, maso, ryby, krůtí, banány, sušené datle, arašídy nebo obecně všechny potraviny bohaté na bílkoviny. Vyhněte se použití fenylalanin společně s těmito potravinami. Vezměte prázdný žaludek. Víte, já jsem to řekl třikrát.

Tam je také několik dalších aminokyselin, jako je glutamin, arginin, tryptofan a taurinem, ale jejich bezpečnost a užitečnost nebyla popsána. V brzy 90 On se objevil nepříjemné pokud je podávána kontaminované tryptofan, která skončila smrtí několika lidí. Tento případ vedl k FDA (Federální lékařská zpráva) zakázaných látek s obsahem tryptofanu.

To neznamená, že tryptofan musí být nebezpečný, jen není k dispozici jako doplněk stravy v USA a ve většině ostatních zemí (nebo alespoň ne bez lékařského předpisu). Pouze budoucí výzkum ukáže možnost použití těchto látek jako bezpečné nootropikantu. Do té doby je moudřejší zvolit pro látky s jakýmkoli jiným druhem. Vždyť tam jsou k výběru široký sortiment.

Naše mise

1. Chcete-li si myslíte
Uděláte-li si lidé myslí si myslí, budou tě miluju. Pokud jste opravdu si myslí, budou vás nenávidět.
2. Sdělit světu pravdu
Když si jen říct pravdu, začnete vydělávat důvěru, jako novináři, naším posláním je říkat pravdu.
3. Aby se budete smát
Chceme, aby se budete smát, smích, úšklebek, škleb, nebo úsměv, když se snažíme najít vzhůru života ve vší zla kolem nás.

Name Day/Svatek

Yesterday : Vendelín Today : Brigita Tomorrow : Sabina After tomorrow : Teodor

Něco málo o DJ Tvyks
Dagmar Havlová Dara Rollins a DJ Tvyks

Je jeden z nejdéle hrajících Djů u nás, začal hrát před sedmi lety, v době, kdy se tanečn [ ... ]

STREET WORKERS: Ti, kteří se starají
Eva Kolářová

Před časem jsem se vypravila do terapeutické komunity Magdaléna v Mníš [ ... ]

Pražská taneční scéna očima cizích DJě: Pohodová, ...
Vlastimil Beránek Pražská Taneční Scéna Očima Cizích Djě

Usadili se v České republice a prosadili se na místní taneční scéně. Pochází z [ ... ]

ZUZANA NAVAROVÁ & KOA - Barvy všecky
Michael KyselkaZUZANA NAVAROVÁ & KOA - Barvy všecky

Autorka a zpěvačka, kterou milují pódia besed, zahrad a dovedu si ji i s kapelou př [ ... ]

Ester Štarmanovou: Pohled insider na Nadace Drop I...
Jarka Fricová

S Ester Štarmanovou jsem se poprvé setkala při reportáži o streetworkerech - lidech, jejichž p [ ... ]

NAČEVA - Fontanela
Vlastimil Beránek NAČEVA - Fontanela

Také svým dalším, v pořadí už čtvrtým albem Načeva do [ ... ]

KOKO: Opice mohou mluvit
Helena Červená Koko s kotětem

Znaková řeč - prostředek porozumění lidoopům...

Současnost i minulost fenomenální značky
Jan Gucci

Dnes je Gucci módním pojmem, velmi úspěšnou a známou firmou, těší se všeobecné oblibě me [ ... ]

Ostatní články

Computer Engineering Program Basic engineering education And computer science of computer systems At Faculty of Information Technology Sriprathum university Emphasis on the design of embedded systems, both hardware and software, instruction set, VLSI technology and networking. To meet the needs of the industry.

System stakes. Stakes or system are mainly interesting if you want to play with stakes that are high-risk. In order to bet on that just 3 out of FOUR stakes must be right.Although, on the flip side, it's necessary for you to take a drop-off of your ( ZCode System - zcodesystemexclusive ) general odd by doing this, on-the-one-hand, your chances to win grow ... But in the event that you bet on two or one underdogs you perform quite profitably and nevertheless can shove your chances again, Click here for more information and see ...