MŮŽETE TĚŽE UŽITOVAT ČTENÍ TOTO >>
SOUTHPAW - Popsecret Southpaw už několik let patří k velkým nadějím pražské klubové scény.

Nejenže do nich mnoho lidí blízkých této komunitě vkládá své naděje, oni sami na veřejnosti o svém umu a talentu hovoří značné sebevědomě.

Může v tom být kus ironického odstu ...

Něco o snech (Foto: Mallory Morrison)
fShare
0
Pin It

„Někdy si říkám, že by bylo asi lepší sny vůbec nemít. Člověk na ně pořád myslí, pořád se v nich patlá, přinášejí mu nepříjemný pocit dejávu, kdykoliv si během dne vzpomene na nějaký nový okamžik ze snu, zkrátka lepší by bylo je vůbec nemít.

Ale máme je všichni a proto je dobré se s tím tedy smířit a naučit se s nimi zacházet a vykládat si je po svém. Zvlášť, když stejně nikdo stále neví, proč vlastně sníme. Moc se toho o snech opravdu neví, jedna z mála věcí, která byla potvrzena pokusy, je fakt, že kdybychom nesnili, tak bychom nejspíš v docela krátké době zemřeli. Zde je dobré rozlišovat mezi spánkem a sněním, protože při absenci spánku bychom samozřejmě také zemřeli.

Snění samozřejmě spadá do spánkového procesu, konkrétně do 1. fáze, jejíž snová část se nazývá REM, tzv. Rapid Eye Movements. V dnešní době je REM už dost známý pojem a pravděpodobně všichni ví, že zrovna v této fázi lidé sní a to se projevuje rychlým pohybem očí za zavřenými víčky.

V REM fázi stráví dospělý člověk přibližně 20% spánku a je pro ni charakteristické zvýšení krevního tlaku a tepové frekvence. Společně s REM člověk během spánku prochází ještě třemi dalšími fázemi, během kterých už nesní a během kterých upadá do stále hlubšího spánku, přičemž fáze 4. je fází spánku nejhlubšího, z kterého někoho vzbudit je opravdu umění.

I přesto, že někteří lidé tvrdí že nesní, není to možné, jak jsem již zmínila. Je vědecky dokázáno, že při deprivaci REM při spánku mozek není následně schopen fungovat, tak jak má a při pokusech na lidech, kteří sice spali 8 hodin denně, ale bylo jim zabráněno neustálým buzením se při usínání dostat do REM fáze, docházelo u nich k velkým poruchám při myšlení a celkové funkci organismu.

Toto tvrzení třeba potvrzuje insomnie, která i když dokáže udělat ze života peklo, až zas tak se na ni běžně neumírá, protože i když jí člověk trpí, přesto, když se převaluje celou noc v posteli, tak upadá do 1. fáze spánku a má i krátké sny.

Tohoto si většinou lidé nejsou vědomi a mají pocit, že nezamhouřili oči celou noc, ale není to tak. Při nespavosti mají lidé problémy upadnout do hlubokého spánku, při kterém si tělo asi nejvíc odpočine, nicméně těch pár REM vln stačí mozku na přežití. Zajímavé je, že lidé, jimž byla jednu noc odpírána fáze REM opakovaným buzením, tak následnou noc se délka REM fáze zdvojnásobila.

Během zdravého spánku se jednotlivé fáze opakují. Hned při usínání začínáme snít krátký sen a spíme lehkým spánkem. Právě během této fáze je jednoduché nás probudit a následně usnout je velmi těžké, protože si mozek již stačil odpočinout.

Také proto je lepší si jít schrupnout pouze na chvilku a nedostat se vůbec do hlubších fází anebo na celou hodinu, kdy se zase z hlubokého spánku vrátíme do fáze snění.

Jinak nemá krátký spánek vůbec osvěžující charakter.Čtvrtá nejhlubší fáze je nejaktuálnější z počátku noci, později se člověk vrací už pouze do fáze třetí a druhé. Ke snění dochází přibližně pětkrát a víckrát za noc v závislosti na počtu naspaných hodin. Nejintenzivněji sníme spíše v ranních hodinách.

Snění a jeho smysl a význam zaujímalo lidský rod a možná nejen jej po snad celou dobu bytí, a stalo se objektem mnoha psychologů a lékařů. Snad asi největší význam jim přikládal Sigmund Freud a Carl Gustav Jung.

Jejich přístupy nebyly úplně totožné, nicméně pro oba byl jejich zájem o sny celkem spojujícím elementem, než se později znepřátelili.. Oba jejich přístupy spočívají v tom, že sny mají jakýsi skrytý význam, který je možno za pomoci asociace symbolu odhalit. Ve skrytém významu se pak jejich teorie liší a hlavně stále zůstávají pouze teoriemi.

Teorie slavného Sigmunda Freuda je známá pod pojmem Interpretace snu a v podstatě se domníval, že sny jsou naše skryté tužby, které se točí hlavně kolem agrese a sexu, že jsme všichni determinováni našimi pudy a skrytými touhami, které jsou vesměs pěkně temné.

Ale samozřejmě pro přežití lidského rodu není přístupné, aby se tyto pudy normálně projevovaly, protože bychom se asi povraždili a poznásilňovali a proto jsou tyto temné stránky našeho charakteru zastrčeny do nevědomí.

Ale touhy a sny ukryté v nevědomí si přesto najdou cestu jak k nám promlouvat a to konkrétně skrze sny, ve kterých se nám objevují v podobě různých symbolů. Takto zabalené neblahé věci jsou pro nás v podobě symbolů mnohem přijatelnější, zvlášť, když nevíme, co vlastně znamenají.

U Freudova vysvětlení problematiky symbolů dominuje teorie, že jakýkoli předmět delší na výšku než na šířku, např. Věž, symbolizuje penis a cokoliv s otvorem, např. dům symbolizuje vagínu.

Samozřejmě se nejedná pouze o symboly zdůrazňující věci sexuálního charakteru, ale vesměs vzato, jsou to nejčastěji se vyskytující prvky. Symboly, které produkuje nevědomí, jinak nazývané skrytým obsahem nevědomí se pak ve snu poskládají do nějaké logické formy a berou na sebe podobu nějakého zjevného obsahu.

Jak ale přijít na to, který symbol je důležitý a co vlastně znamená?

Co se týče důležitosti, vždycky je důležité to, co se nám zdá nejméně důležité, anebo to, co chybí. Takže když se vám zdá o kanceláři, kde pracujete a jsou tam všichni vaši kolegové, případně s nimi něco provádíte, ale chybí váš šéf, zcela jistě to znamená, že to, co provádíte s kolegy, chcete provádět se šéfem, ale nechcete si to připustit.

Takže platí, že člověk s kterým jste ve snu, nikdy není ten člověk za kterého ho máte. Nicméně k skrytému nevědomí se dostaneme právě asociativní metodou pana Freuda. Pro metodu odhalování významu snu je nejdůležitější okamžik hned po probuzení, během kterého se má sen okamžitě zapsat a snažit se napsat vše co si pamatujeme. Je opravdu důležité mít nachystaný blok a tužku u postele a sen zapsat hned po probuzení.

Já osobně mívám hned po probuzení problém vůbec udržet tužku v ruce a věci o kterých jsem snila vůbec nějak pojmenovat, protože vetšinou nemám slov a mé sny logiku, ale stačí zaznamenat sen i v podobě hesel.

Dalším krokem Freudovy metody je ještě tentýž den večer zapsat sen znovu a v případě, že byl velmi živý můžeme počkat až do dalšího dne a zapsat sen znovu druhý den. Třetím krokem je porovnání obou zápisu a následné zjištění, že něco v druhém zápisu chybí. A právě to, co chybí, je důležité!

Potom k chybějícím detailům volnou asociací přiřadíme všechno, co nám přijde na mysl, a tyto se pokusíme přiřadit k našim životním problémům. Anebo si rovnou můžeme vzít slovník symbolů ve snu a vyhledat si jejich charakteristiku rovnou.

Mezi nejběžnější a často se vyskytující symboly třeba patří létání ve snu, které má podle Freuda spojitost s příjemnými pocity v dětství nebo s orgasmem.

Sny o skládání zkoušky prozrazují přání touhu po úspěchu, za zmeškáním vlaku, nebo jiného dopravního prostředku se skrývá touha zemřít (v tomto případe symbol odjíždění), zuby mají reprezentaci genitálií, přičemž když na ně saháme nebo si s nimi hrajeme, tak to souvisí s mastrubací a v případě padání zubů je to strach z kastrace. Hodně častý sen, kde se lidé snící objevují nahatí na veřejnosti podle Freuda může znamenat touhu po sexu, anebo návrat do dětství, kdy jsme se nestyděli chodit nazí.

Jungův pohled na sny byl významově poněkud odlišný, ačkoliv jim přikládal stejnou důležitost jako Freud. Jung však ve snech viděl způsob jak řešit problémy, respektive sny viděl jako pomocnou ruku, která nám muže být k dispozici při řešení i odhalování problémů. Jungova teorie se hodně zabývá archetypy, což jsou základní jednotky naší osobnosti a ty pak determinují naše chování.

Měly by být zastoupeny všechny u každého člověka a je-li něco v nepořádku, nebo je-li něco v nepořádku s nějakým archetypem, to se potom může objevit ve snu v podobě symbolů. Stručně řečeno, sny mohou být vodítkem k odhalení toho, co nám chybí v běžném živote.

Na základě této teorie se Jung u snu snažil najít k jednomu symbolu všechny možné asociace a ty rozděloval do tří skupin symbolického významu.

Do první skupiny patří asociace osobní, do druhé spadající do myšlení naší kultury a do třetí sny mytologického významu. Co se týče mytologie Jung se domníval, že všichni lidé mají v sobě zanechanou informaci starou jak lidstvo samo, kterou nazýval kolektivním nevědomím, které je vlastně takovým základem myšlení a podstatou toho, že všichni myslíme podobně a to se potom může samozřejmě objevit ve snu.

Jako příklad těchto asociací může být třeba symbol slunce - asociace spadající do osobní skupiny můžou třeba být prázdniny strávené u moře, kde bylo hodně slunce, naše společnost může vidět slunce jako zdroj energie nebo i součást vždy, mytologický význam slunce může být život, Bůh, síla atd.

Podobným způsobem se tedy vypíší asociace a u těch také rozhoduje, které přišly první na mysl a ty se pak snažíme přiřadit a jaký mají vztah k nedávným událostem nebo pocitům.

Je důležité si také všímat symbolů vyskytujících se pravidelně v různých snech, anebo naopak si všimnout, když se nám v jednom snu jeden symbol opakuje v jiných podobách.

Jungův přístup ke snům je jednak přijatelnější a jednak i logičtější. Dnešní psychologové povětšinou Freudovu interpretací odmítají a spíše se staví k interpretaci, která sny vidí jako konsolidaci informací z předešlého dne, anebo že slouží jako způsob řešení problémů, přičemž dávají v podstatě rady k řešení problémů, nebo je považují za důležitou činnost mozku, při které si mozek zapamatovává naučené informace.

Anebo v nich nevidí vůbec nic a považují sny jen jako nahodilé zbavování se nepotřebných informací a v tomto případě by bylo lepší si je nevybavovat, protože tím zaplácáváme paměť znovu.

Chceme-li sami přijít našim snům na kloub, je asi dobré si je opravdu zapisovat. To je důležité také zvláště proto, že s odstupem času si můžeme dát sen do souvislosti s nějakým problémem, který jsme tehdy měli, ale neviděli jsme ho anebo jsme mu nepřikládali význam. Tím můžeme odhalit jisté sebepoznání.

Také je pravidelné zapisování snů dobrým způsobem naučit se s nimi lépe zacházet a hned zpočátku se pokusit najít souvislost s běžným životem, protože asi opravdu většina toho, co se nám zdá, nemá žádný skrytý význam, to bychom se pak usymbolizovali.

Takže pak s trochou praxe můžeme být rychle schopni ze snu vyloučit všechen odpad, který jenom slouží jako přehrávání reality v jiné podobě a budeme schopni rozpoznat to, co asi má souvislost s něčím důležitým, co si třeba nechceme připustit. Zajímavé je, že tyto důležité pasáže ve snu mají i jiný prožitek než pasáže rekapitulační a právě zapisování a vzpomínáním na sny si tento pocit můžeme začít uvědomovat.

Já osobně se domnívám, že podstata snů je jakýsi mix všech uvedených teorií, jak Freudovy a Jungovy, tak i teorií novodobých. Na základě vlastních zkušeností celkem přikládám důležitost zapomenutým prvkům Freudovy teorie.

Na první pohled se totiž zdá, že když si člověk veškeré elementy snu zapíše, tak pak to, co si zapsal ráno už do večera, nezapomene a zapíše sen ve stejné podobě jako ráno. Ale potvrdilo se mi, že jsem vždy zapomněla nějakou velmi důležitou pasáž u každého snu, kterou bych si nikdy nemyslela, že bych mohla zapomenout, takže možná na tom něco bude.

Zase na druhou stranu, když se člověku zdá nějaký opravdu živý sen s podivnými symboly, tak je těžké ty symboly zapomenout, protože na ně stále myslí. S tím by potom souvisela Jungova teorie, takže je možná dobré používat obě metody najednou.

Asi se nic na světě neděje nadarmo, takže asi i sny nějaký ten význam mají a celkem je každého věc, jestli tomu, co se mu sny snaží naznačit, přikládá nějaký význam nebo ne. Tomu, kdo si sny nepamatuje, a chtěl by si je pamatovat, může pomoci technika tzv. Lucid dreaming, což je snění za něhož víme, že sníme.

Otázka je, jak víme, že sníme, i když si myslíme, že nesníme. Nicméně k tomu naučit se rozpoznat, jestli sníme či ne, nám může pomoci, když si na ruku napíšeme D a vždycky, když si během dne toho D všimneme, zeptáme se sami sebe:"Sním?" a víme, že ne. A takhle se mozek naučí, že když písmeno vidí, tak ví, že nesní. Pak je jen otázka času se při spaní podívat na ruce a v okamžiku, když spáč zjistí, že tam písmeno není, bude vědět, že sní.

A pak si opravdu bude pamatovat své sny docela dobře, případně se je naučí i ovládat.

Naše mise

1. Chcete-li si myslíte
Uděláte-li si lidé myslí si myslí, budou tě miluju. Pokud jste opravdu si myslí, budou vás nenávidět.
2. Sdělit světu pravdu
Když si jen říct pravdu, začnete vydělávat důvěru, jako novináři, naším posláním je říkat pravdu.
3. Aby se budete smát
Chceme, aby se budete smát, smích, úšklebek, škleb, nebo úsměv, když se snažíme najít vzhůru života ve vší zla kolem nás.

Name Day/Svatek

Yesterday : Havel Today : Hedvika Tomorrow : Lukáš After tomorrow : Michaela

Byla jsem cizinkou v cizí zemi
Eva Kolářová Francie, Normandii

Nevzpomínám si, kdo přišel první s nápadem jet do Francie. Každopádně 24. & [ ... ]

Fanfare Ciocârlia
Jarka Fricová Fanfare Ciocârlia

"Když říkám, že jsem z vesnice Zece Prajini, lidé si mysll, že pocházím z konce světa. Ale [ ... ]

TARA FUKI - Piosenki do snu
Barbora Gregorová TARA FUKI - Piosenki do snu

Tara Fuki se do povědomí českých posluchačů zapsaly přibližně před rokem a už [ ... ]

Necestuj Daleko: 20 hodin v Plzni
Eva Kolářová Plzeň

Plzeň má zhruba 167,472 obyvatel a rozlohou zabírá 12,500 hektarů. A co je nejdůležitější  [ ... ]

Jsme sami? Nemluví na nás? Neposlouchají nás?
Jeffree Benet Jsme sami? Nemluví na nás? Neposlouchají nás?

The Search for Extraterrestrial Intelligence (Pátrání po mimozemské civilizaci) je hledáním,  [ ... ]

Co je na umění tak zábavného?
Hakim Bey Co je na umění tak zábavného?

Umřelo Umění s dadaisty smíchy? Nebo snad k této sardonocidě došlo mnohem d&# [ ... ]

Transvestita kabaret
Saša Dokiç Transvestita kabaret

Když se ptali Iggy Popa, jestli někdy spal s mužským, odpověděl: "Cel& [ ... ]

Všem, které by to mohlo zajímat
Glenn Spicker

Po osmi letech v České republice a bohatých zkušenostech se získáváním a obnovováním povol [ ... ]

Ostatní články

Computer Engineering Program Basic engineering education And computer science of computer systems At Faculty of Information Technology Sriprathum university Emphasis on the design of embedded systems, both hardware and software, instruction set, VLSI technology and networking. To meet the needs of the industry.

System stakes. Stakes or system are mainly interesting if you want to play with stakes that are high-risk. In order to bet on that just 3 out of FOUR stakes must be right.Although, on the flip side, it's necessary for you to take a drop-off of your ( ZCode System - zcodesystemexclusive ) general odd by doing this, on-the-one-hand, your chances to win grow ... But in the event that you bet on two or one underdogs you perform quite profitably and nevertheless can shove your chances again, Click here for more information and see ...