MŮŽETE TĚŽE UŽITOVAT ČTENÍ TOTO >>
Dobré ráno, Slime! Ke spánku to mělo daleko, natož pak ke sladkému spánku. Byla to krátká chvíle nevědomí houpající se na vlnách oceánu úzkosti. ...

Pojďte do našich řad
Pin It

Samozřejmost nedostatku informací, myšleno informací vztahujících se k instituci Policejní akademie ČR, je nasnadě.

Mediální vytěženost problematického spojení pejorativního policejní a vznešeného akademie zavdala spoustu námětů na jejich komediální variace. Počínaje Mahoneym v sérii amerických frašek o vzorové etnické kompozici všehoschopných zatracenců, kde se podařilo s přibývajícími díly nádherně gradovat stupiditu gagů i děje, až po českou verzi, ukázkovou estrádu idiotie a trudovité impotence rádobyhumorných situací již od prvního dílu.

Na promítání třetího dílu se prý už nikdo nesmál, a tak se snad prezentace vzdělávání policistů chopí také někdo, kdo nebude plýtvat materiálem. Policejní akademie není ani zvěřincem v podání pana Izera.

Je potřeba si hned zpočátku utřídit pojmy: Policejní akademie České republiky je od roku 1992 řádnou vysokou školou, a to podle zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách a je jí přiznán status policejní vysoké školy v České republice, s plným názvem Policejní akademie České republiky v Praze. Je vhodné dodat, že zdrojem inspirace jsou zejména střední policejní školy, jejichž provozní a statutární režim je zcela odlišný.

PA KOMPLEX
Tři zastávky autobusu od stanice metra Kačerov vjíždíte do městské části Praha 12, sídliště vystavěného před čtvrt stoletím pro třicet tisíc budovatelů socialismu. Zde vznikl komplex panelových staveb určený vzdělávání budoucích vedoucích pracovníků Sboru národní bezpečnosti. Areál přísně střeženého objektu je impozantní, železobetonová galerie masové architektury.

Připomíná spíše vědeckovýzkumný ústav, dojem jen kazí atletický ovál s čerstvým pažitem, dodávající budovám nádech mystického tajemna a neurčita. Kolují zvěsti, že stavby mají spoustu podúrovňových podlaží, v kterých se skrývá nejmodernější audiovizuální technika a odposlouchávací zařízení, špionážní přístroje, výslechové místnosti StB apod.

Pravděpodobnost pravdivosti těchto údajů je mizivá, a tak je lepší oprostit se od jakýchkoliv predikovaných vizí a seznámit se s fakty. Podle výše zmíněného zákona je Policejní akademie institutem, který poskytuje „... vzdělání pro odborníky zejména pro Policii ČR." Studia se ale mohou zúčastnit i civilní studenti.

STUDENTI (KDO? ODKUD! PROČ?!)
Základní otázkou pro všechny přece jen zůstává, kdo a proč se na školu, jako je Policejní akademie, hlásí. Zájemci tvoří širokou paletou. Je proto nesnadné zachytit, odkud se budoucí studenti této prestižní školy rekrutují. U těch, co prošli přijímacím řízením je dělení snazší. Lze je standardizovat podle určitých modelů chování a postojů k okolí. Tyto podskupiny typů lidí, však v souhrnném standardním vzorku populace nacházíme velmi těžko.

ámého osobnostního vzorce cholerik - sangvinik - melancholik - flegmatik jsem vytvořil model představující základní typové rysy studentů PAČRu.

Typ první BOJOVNÍK (v relačním kontextu cholerik)
Je stvořený napravovat křivdy a bojovat proti bezpráví. Ať už jeho rozhořčenost pochází z vlastních zkušeností či je u něj tento stimul vybuzen vlastním morálním kreditem, motivace bojovníka je studovat na PAČRu, vystudovat ji a nastoupit k policii.

Bojovník obvykle vládne nějakým druhem bojového umění, pokud ne, okamžitě se s veškerou vervou do jeho studia zapojí, osvojí si myšlení akce a rychlé reakce, začne ostražitě sledovat své okolí a zvolí opatrnou, baletní chůzi, jakoby každou chvíli očekával útok protivníka. Ke studiu se staví nadmíru zodpovědně a plní všechny úkoly s urputnou poctivostí.

Zřídka projeví tendenci bouřit se proti nesmyslným opatřením představených a bere jejich rozmary jako nutné zlo. Po absolvování PAČRu si odchází splnit brannou povinnost a nastupuje k policii či jiným ozbrojeným složkám. Představuje zhruba 1/4 ročníku.

Typ druhý ČEKATEL (sangvinik)
Jeho studium na PAČRu je důsledkem nepřijetí na jinou vysokou školu, nejčastěji právnickou fakultu. Čekatel se této alternativě podřizuje se skrytým odevzdáním, je rozhodnut dokončit PAČR, ale je také skálopevně odhodlán pokořit školu, která jeho volání o přijetí nevyslyšela.

Jde o nadprůměrně nadaného jedince, který obvykle hravě zvládá studium na dvou vysokých školách, na druhou stranu jeho zodpovědnost k plnění požadovaných nároků není úplně ideální (jinak tomu je u bojovníka). Často nechápe byrokratické překážky a povinnosti, které mu „páčr" ukládá. Odpor vůči absolutistickému zřízení mu způsobuje problémy, ale navzdory jim čekatel zpravidla „páčr" úspěšně dokončí. Čekatelů je na „páčru" zhruba polovina.

Typ třetí TROSEČNÍK (melancholik)
Unášen životem ztroskotá na ostrůvku, o jehož existenci neměl do nedávného momentu ani tušení. Zpočátku je studiem nadšen, posléze se rozhlíží a shledává sám sebe nesprávným člověkem na nesprávném místě. Trosečník přichází k přijímacím zkouškám zpravidla jako nevyzrálá osobnost s vývojem stagnujícím v období rozvinuté puberty, pod vlivem převzaté zodpovědnosti se však rychle aklimatizuje a uvědomuje si, že je zapotřebí zvolit si vlastní postoj k životu a osamostatnit se v myšlení a jednání.

Zaujímá postoj čekatele, výjimečně bojovníka a v krajních případech patologa (viz níže). Trosečník se režimu na PAČRu přizpůsobuje, nicméně autority nehledá v oficiálních představitelích akademické obce. Je sváděn k tomu, aby přijímal buřičské postoje čekatelů, cítí se v nich sebevědomě, ale jen po boku jejich zdroje. Proces absolutního osamostatění je individuálně dlouhý. Výsledkem neúspěšného souboje s vlastním egem bývá posun do kategorie bojovníka a policejní kariéra, ve které má šanci na velmi hezký a průměrný život v řádu a jasném rámci pravidel. Na PAČRu ztroskotává okolo 1/4 studentů.

Typ čtvrtý PATOLOG (flegmatik)
Pojmenování této kategorie je odvozeno od základní charakteristiky, jíž se patologové vyznačují, a tou je sociálně či psychicky patologický postoj k okolí. Patolog by se dal označit jako těžký případ trosečníka, ovšem trosečník je status dočasný a místně vázaný, kdežto status patologa kooperuje s problémem vyděděnce ve společnosti, životě i vztazích.

Patolog je velmi zvláštní tvor. V případě, že není primitivním konzumentem, se vykazuje výraznými uměleckými schopnostmi a nezřídka bývá ve svých projevech nepochopen a zesměšňován. Studium PAČRu je mu náhražkou za skutečný život, nutí ho být v neustálé opozici a pokud jeho osobní problémy nepřesáhnou mez únosnosti, přizpůsobuje se. Sebevražedné sklony a tendence k jakékoliv agresivitě vůči sobě či okolí jsou velmi silné, ale patolog je dokáže v kolektivu potlačit, protože v kruhu blízkých je chápán a tolerován.

Pokud si patolog uvědomí, že potřebuje odbornou pomoc a vyhledá ji, má šanci stát se „normálním" občanem s vlastní identitou. Bohužel se jich většina studiem PAČRu ztrácí a hledá řešení problému v únikových cestách, jimiž jsou kupříkladu drogy. Patologů je na PAČRu maximálně 5%.

PÁČROVÍ VYUČUJÍCÍ
Nerad bych sklouzl k nudnému schematizmu, ale vyučující na PAČRu se dají zařadit do dvou kategorií - kapacity až nýmandi a pohodáři až prudiči. Studentskou hantýrkou řečeno. Jednoduchou kombinatorikou se dostaneme k počtu čtyř typů standardních vysokoškolských profesorů, naštěstí pro většinu akademických ústavů se kombinace kapacita-pohodář vyskytuje na Policejní akademii i na ostatních vysokých školách nejhojněji.

K personálnímu obsazení kateder je třeba jen poznamenat, že sociálně-právní i technické disciplíny jsou vyučovány na úrovni, která je minimálně srovnatelná se všemi ostatními pražskými VŠ. Neštěstím Policejní akademie jsou podle názoru většiny studentů jsou nýmandi-prudiči. Jejich kvalifikace není dostačující k tomu, aby se stali kvalitními přednášejícími, nicméně přesto si vymohli právo stát se řádnými zkoušejícími, a tak svoje komplexy z nedostatku profesionální úrovně transponují do aktivit, které nutí studenty účastnit se zkoušek z téhož předmětu vícekrát.

SEX, DROGY, ALKOHOL (A PÁČR)
Nejvíce detabuizovaná složka soukromého života na Páčru bude pravděpodobně oblast střetu studentů s alkoholem. Vysoce náročné a stresující povolání policisty mělo dokonce za důsledek zařazení alkoholismu mezi nemoci z povolání (pro lepší orientaci - dřívější medicínské označení Dg 307). Alkohol ke studentskému životu asi svébytně a neodmyslitelně patří.

Spojení studenta a policisty z něho však na PAČRu zhotovilo fenomén, kterého se těžko zbavovalo. Na druhou stranu uzavřené prostředí, jakým PAČR nepochybně je, stmelilo kolektiv natolik, že se dá po tříletém (denním) studiu hovořit o přátelstvích na celý život. Alkohol se vetře ke studentům nejpozději na počátku studia, doprovází je a nezřídka je bohužel neopouští.

Na PAČRu se abstinenti stávají konzumenty, pivaři se stávají i vinařemi a naopak, konzumenti se utvrzují v konzumaci a pokud jim konzumace nepřekáží v úspěšném plnění studijních povinností, tak přecházejí do problematické čtvrté úrovně středoevropské skupiny alkoholiků (je jich pět, a finále té poslední představuje deliriální exitus). Nikdo mi však nemůže upřít obavu, že alkoholismus na PAČRu tvoří reálné nebezpečí pro profilující se ochránce zákona. Nemluvě o jiných profesích, pro které je absolventura vysoké školy nezbytná.

Kromě toho je alkoholismus v české společnosti až příliš běžným a příliš tolerovaným fenoménem, který se daří s úspěchem podceňovat. Obrovská pozornost se věnuje nealkoholovým toxikomániím, protože jsou levným zdrojem mediálního a politického kapitálu, alkohol má však na svědomí mnohem více životů, rodinných tragédií a rozvrácených vztahů než drogy.

Se sexem na Policejní akademii je to jiné. Stává se absolutním spojujícím faktorem lidských mezipohlavních vztahů. Ovlivňuje významně i vztahy mezi pohlavím totožným, ale zde spíše jde o koncepci tolerance či konkurence, a to nejen mezi ženami. Pospolitost, která panuje v i mezi ročníky, je přizpůsobena faktu, že celek je tvořen uzavřeným jaderným masivem, vázaným na to, že na PAČRu dochází k bezprecedentnímu spojování života soukromého (tj.kolejního) a veřejného (tj.studentského).

Ubytovací kapacity i prostředí výuky jsou propojeny jednoduchým schématem jednostředného komplexu sloužícího k výuce, ubytování a v podstatě všem důležitým sounáležitostem lidských potřeb. Míra promiskuity v této predispozici je dána předem. Výměna partnerů nicméně neprobíhá o nic víc častěji než v jiných případech, ale sklon k tomu partnera změnit je na jedné straně kompenzován uzavřeností komunity, na druhé straně ovšem ovlivňován tenzí nebýt do komunity vtažen tak silným způsobem, relevantně k věku, rodinnému stavu či existenci jiné blízké osoby, ovšem v jiné lokalitě, aby se daný závazek nestal nezrušitelným.

Pokud se tu zmiňujeme o komunitě, pak je nasnadě ozřejmit skutečnost, kterou se komunita sdílením na Páčru stává. Pokud vám vlastní imaginace stačí, pak si představte, že jste vytrženi z vlastního sobě přizpůsobeného prostředí a jste vrženi do světa, kde jste nuceni vybírat, sdílet, dělit se, mít rád, nesnášet, regulovat, a to nikdy docela sám. Pak se není čemu divit, že se institut nejlepšího kamaráda (tzn.člověka, se kterým jste měli společné děvče) stává velmi významnou složkou vašeho smýšlení a chování.

U děvčat, která měla společného chlapce, není institut nejlepší kamarádky spolehlivě zaznamenán. Těžkou ranou pro interpersonální vztahy byl ovšem neomluvitelný zásah do tradice staletého koedukačního systému, kdy došlo nařízením k rozdělení kolejí na ženský a mužský barák s povolenými návštěvami do 22.00 hod. Již tak výrazné omezování a odtrhování studentů PAČRu od okolního světa nabylo nového rozměru a zkuste si pro změnu představit, že chodíte svou přítelkyni navštěvovat (!) a nemůžete s ní strávit ani noc. Okolnost velmi traumatizující.

Drogová scéna na PAČRu nikterak nepotvrzuje pravidlo, že pod svícnem je největší tma. Sortiment drog užívaných na PAČRu se nikterak nevymyká repertoáru oblíbených studentských drog. Běžná je marihuana, občas hašiš, výjimečně pervitin nebo heroin, všechny drogy jsou však aplikovány perorálně.

V žádném případě jsem se nesetkal s intravenózní aplikací. Ačkoliv toto je omluva typu „trávu kouřil, ale nešlukoval", nepředstavuje užívání drog na PAČRu významnější exces v možném ohrožení tenzí k drogové závislosti, i když se tam tráva šlukuje (jinak je to opravdu nanic). Inspirace získané drogou se do budoucího profesního života nijak výrazně nepromítají, pokud ovšem nepočítáme zvýšenou míru tolerance a pochopení pro oblast deliktů spojených s toxikomanií.

PÁČR A RASISMUS
Palčivým problémem studentů i policistů je jejich vysoká nesnášenlivost směřovaná především vůči romskému etniku. Tento problém stojí i padá s vysokou kriminalitou, kterou tak malá minorita produkuje. Agresivita, se kterou jsou ochotni policisté vůči Rómům zasahovat, ať už v rámci pracovních povinností či mimo službu, plynou z jejich vlastních negativních zkušeností, které s Rómy získali.

Pochopení pro způsob života Rómů, Róm nesmí okrást jenom jiného Róma a ani na to se už nedá spoléhat, vytváří atmosféru nevrlosti, kterou pociťuje každý, komu je zbytečně přidělávána práce. Volání po dialogu je marným výkřikem do tmy, protože komunikace je slabou stránkou všech orgánů státní správy. Jako ideální řešení se mi jeví instituce cikánského barona, který vždy spravoval místní komunitu Rómů. Dialog vedený s baronem byl většinou úspěšný a soužití za absence jisté rivality o získání životního prostoru, ve stylu nebudeme si navzájem škodit, by bylo konstruktivně nejlepším řešením.

ZÁVEREM
Pokusit se nějakým způsobem shrnout tak proměnlivý organismus, jakým Policejní akademie bezpochyby je, by bylo velmi pošetilé. Co vám může PAČRu nabídnout - v malém komplexu ve stylu univerzitního městečka je k dispozici bazén, sauna, tělocvična, parčík, kurty, ovál, fotbalové hřiště, kantýna, jídelna, koleje, kino, „opičí dráha", knihovny - a to vše zdarma (vyjma tedy jídla, pití a ubytování, za to je třeba platit).

Páčr z vás vychovává graduovaného policistu, to je asi hlavním důvodem, proč touto institucí opovrhovat. Postoj k české společnosti není ve všech ohledech příliš chápající. Policisté nás obtěžují, otravují, nutí nás dodržovat nesmyslné zákony, leckdy svého postavení zneužívají. Je však liché se domnívat, že tato složka ozbrojených sil je nepotřebná. Kromě všeho policisté musí dodržovat zákony, které nevytvářejí a musí se jejich rámcem řídit.

A pokud se zamyslíme nad obrazem naší nejvyšší politické reprezentace, pak by si leckterá složka státní správy zasloužila výjimečnou shovívavost. Ovšem v návaznosti na korektury vyplývající z právního rámce. Co se týče toho, že si státní úředníci pořád nezvykli, že vrchnostenská správa Rakouska-Uherska udržovaná stínem státní moci, jejíž pochybná legitimita byla zrušena před téměř deseti lety, dávno neplatí, pak je potřeba samozřejmě proti jejich přístupu bojovat všemi prostředky. A ještě pro srovnání, obranné právní mantinely regulující chování a jednání policistů jsou mnohem přísnější než kupříkladu u lékařů (o „bílé" mafii radši debatu rozvádět nebudeme).

Naše mise

1. Chcete-li si myslíte
Uděláte-li si lidé myslí si myslí, budou tě miluju. Pokud jste opravdu si myslí, budou vás nenávidět.
2. Sdělit světu pravdu
Když si jen říct pravdu, začnete vydělávat důvěru, jako novináři, naším posláním je říkat pravdu.
3. Aby se budete smát
Chceme, aby se budete smát, smích, úšklebek, škleb, nebo úsměv, když se snažíme najít vzhůru života ve vší zla kolem nás.

Name Day/Svatek

Yesterday : Zlata Today : Andrea Tomorrow : Jonáš After tomorrow : Václav

Zvuková vylepšení
Joe Bodia Zvuková vylepšení

Nepostradatelné součásti vybavení do 3,000 Kč...

KOKO: Opice mohou mluvit
Helena Červená Koko s kotětem

Znaková řeč - prostředek porozumění lidoopům...

Jak to chodí v tržní ekonomice
Charles Oliver The Morality of Free Markets

Kapitalistické přemlouvání vs. socialistický diktátekonomice...

Kampaň pro záchranu Amazonie
Marie Sommerová Kampaň pro záchranu Amazonie

Rozhodněte se nebo bude rozhodnuto za vás!

Komunikačního prostoru Školská 28
Eva Kolářová Bara Schneiderova vypraveni

Linhartova nadace otevřela ve Školské ulici číslo 28 Komunikační centrum pro koordinaci všec [ ... ]

Mezinárodní kampaň za Tibet
Michael C. van Walt Mezinárodní kampaň za Tibet

Přes milión Tibeťanů zemřelo za čínské okupace na následky mučení, hladu a během popra [ ... ]

Průvodce časopisu Think dívčím oblečením na snowbo...
Joe Bodia Průvodce časopisu Think dívčím oblečením na snowboard

Přiznávám, že mám víceméně stejné pocity, jde-li o specificky ženské oblečení na snowbo [ ... ]

Phil Shöenfelt a Phil Jones
Jeffree Benet Phil Shöenfelt a Phil Jones (foto: Zuzana Oplatková)

Dva hudebníci žijící v exilu se setkali v Praze koncem roku 1999.

Ostatní články

Computer Engineering Program Basic engineering education And computer science of computer systems At Faculty of Information Technology Sriprathum university Emphasis on the design of embedded systems, both hardware and software, instruction set, VLSI technology and networking. To meet the needs of the industry.

System stakes. Stakes or system are mainly interesting if you want to play with stakes that are high-risk. In order to bet on that just 3 out of FOUR stakes must be right.Although, on the flip side, it's necessary for you to take a drop-off of your ( ZCode System - zcodesystemexclusive ) general odd by doing this, on-the-one-hand, your chances to win grow ... But in the event that you bet on two or one underdogs you perform quite profitably and nevertheless can shove your chances again, Click here for more information and see ...